1.jpg
B. Smith, N. Potapova, I. Romanova, L. Kujbyshev, A. Chernykh, V. Rodionov